REGISTRACE | KROK 1/3

Uživatelské jméno
Přezdívka pro vstup do systému (min. 3 znaky)
Reálné jméno
Jméno a příjmení
Heslo
Heslo pro pro přihlášení do systému
Heslo znovu
Kontrola hesla
E-mailová adresa
Kontaktní e-mail, na který bude zaslána aktivace účtu
Jako registrovaný uživatel získáte tyto výhody:

  • Zakládání diskuzí a možnost reagování na jiné
  • Prezentace portfolia v galerii
  • Slevy na různé akce a produkty serveru
  • Přístup ke grafickým zdrojům
  • Publikování novinek a článků
  • Soukromé zprávy
  • Zakládání skupin

a další výhody...

Podmínky užívání

Vítejte na serveru maxarea.com!

Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně tyto Podmínky užívání. Tím, že se registrujete na stránkách www. maxarea.com (dále jen „Webové stránky“) a začnete je využívat coby registrovaný uživatel, projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.
Webové stránky vlastní a provozuje Michal Benda. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat.

 

Užívání obsahu webových stránek

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněn vykonávat Michal Benda.
Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené na serveru maxarea.com (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.
Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno společnosti serveru Maxarea.com.
Obsah Webových stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části Obsahu uvedeno jinak.
Obsah Webových stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených níže v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu majitele díla či Michala Bendy nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozím odstavci,
· Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby) · z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách · vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.
Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva serveru maxarea.com k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemáte žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmíte bez předchozího písemného souhlasu majitele stránek či držitele autorských práv na dílo jakkoliv nakládat.
Zvláštní podmínky pro užití grafického díla
Pojem „grafické dílo“ zahrnuje všechny obrázky a snímky, jež jsou umístěny na Webových stránkách, v digitální podobě a jakékoliv textové informace s nimi související, a to jako grafické dílo se sníženým rozlišením (dále jen „Náhledové obrázky“).
Otevření databáze a její prohlížení je bezplatné. Diskuzní forum

Přispívaní do diskuzního fora je umožněno pouze registrovaným uživatelům a řídí se zásadami slušného chování. Uživatel má za povinnost být zdvořilí a slušný, respektovat názory a pocity druhých. Správci serveru maxarea.com mají právo na úpravu, přesunutí, smazání či uzamčení jakéhokoliv vlákna a to bez důvodu či upozornění.
Vzhledem tématu zaměření serveru maxarea.com neshledáváme adekvátní diskuze na témata
- Politika, politické propaganda v jakékoliv formě.
- Potenciálně zánětlivé diskuse nebo komentáře týkající se sociálních otázek
Tím mohou být například témata jako rasismus, sexismus, náboženství, xenofobie či homosexualita.
- Hrubé, hanlivé, nevhodné nebo neuctivé poznámky zaměřené na jednotlivce.
- Spamování
Rozumná úroveň příspěvků související s reklamou či propagací je povolena. Nicméně, v případě enormního zahlcování (Spamování) bude příspěvek odstraněn.
- Pornografie
Jelikož je server přístupný i mladistvím, požadujeme se vyvarovat odkazům na pornografický materiál.
- Hanobení rasy
Bez ohledu na to, jak zábavné mohou vtipy být, přemýšlejte zda vtipy zaměřené na jakékoliv rasy či kultury nejsou urážlivé.
- Pirátství
Uživatelé požadující nebo propagující warez a warez stránky, sériová čísla, cracky, nebo nelegálně kopírovaný software, dokumentaci, nejsou na tomto fóru vítáni. Server maxarea.com netoleruje žádnou činnost v tomto ohledu!

 

Povolené užití náhledových obrázků

Server maxarea.com Vám umožňuje stahování Náhledových obrázků zdarma na Váš počítač a jejich používání na tomto počítači pro Vaše posouzení, zda podáte žádost o stažení grafického díla v plné kvalitě za podmínek uvedených níže. K jinému, než shora uvedenému účelu nejste oprávněn/a Náhledový obrázek užít. Je tedy výslovně zakázáno Náhledový obrázek užít:
- ve výsledném produktu uživatele Webových stránek, - ve spojení s výsledným produktem uživatele Webových stránek, - šířením na veřejnosti, - šířením na on-line distribuci nebo dalším šíření prostřednictvím jiného distribučního systému.
K Náhledovým obrázkům Vám tedy server maxarea.com neposkytuje žádná další oprávnění.

 

Povolené užití grafického díla v plné kvalitě

Užití grafického díla v plné kvalitě je vždy vázáno na předchozí písemný souhlas serveru maxarea.com.
Pro získání souhlasu s užitím grafického díla v plné kvalitě vyplňte elektronický formulář „Žádost“. V žádosti uveďte k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu, máte zájem grafické dílo v plné kvalitě užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití takové grafického díla, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení serveru maxarea.com, zda Vaše žádost bude schválena či zamítnuta a Vy budete moci takové grafické dílo i v plné kvalitě užít. Pro získání souhlasu s užitím grafického díla v plné kvalitě jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Tento souhlas je podmíněn a podřazen souhlasu vlastníka autorských práv na dané grafické dílo.
Obdržením souhlasu ke grafickému dílu v plné kvalitě se v žádném případě nestáváte jejo vlastníkem. Grafické dílo v plné kvalitě lze využít pouze pro účel, způsobem a v rozsahu Vámi stanoveném v žádosti, která byla serverem maxarea.com schválena.
V žádném případě nejste oprávněn/a s grafickým dílem v plné kvalitě libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno grafické dílo v plné kvalitě stáhnout, se zavazuje, že takové grafická dílo užije pouze v souladu s účelem, způsobem a v rozsahu, k němuž bylo umožněno grafické dílo v plné kvalitě stáhnout a užít, a to pouze jednou.

 

Omezení odpovědnosti

Obsah na těchto Webových stránkách je určen pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá server maxarea.com z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto server maxarea.com v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
Server maxarea.com vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto Webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení serverem maxarea.com upraveny.
Server maxarea.com nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.
Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž server maxarea.com získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje server maxarea.com ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem server maxarea.com tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

 

Ochrana osobních údajů

Server maxarea.com respektuje soukromí uživatelů Webových stránek. Server maxarea.com shromažďuje pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které serveru maxarea.com sami uživatelé dobrovolně poskytnou. Server maxarea.com využije tyto údaje pouze pro účel, pro který byly tyto údaje poskytnuty. Příležitostně mohou být tyto údaje použity ke spojení serveru maxarea.com s uživatelem pro lepší zajištění potřeb uživatelů.
Server maxarea.com však nevylučuje, že přístup do některé části Webových stránek či pro získání konkrétního obsahu Webových stránek, může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a případně i jiných zákonů. V takovém případě se server maxarea.com zavazuje nakládat s uživatelem poskytnutými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i jinými právními předpisy.
Server maxarea.com se v souvislosti s případným shromažďováním osobních údajů dle výše uvedeného zavazuje, že bude uchovávat poskytnuté osobní údaje bezpečně a chránit je před neoprávněným zásahem třetích osob, jejich zneužitím, zcizením či zveřejněním. Poskytnuté osobní údaje budou shromážděny na počítačovém serveru v kontrolovaném a chráněném prostředí zajišťovaném moderním hardware a software.

 

Příspěvky

Velká část Webových stránek může obsahovat informace od třetích osob (dále jen „Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Webových stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese server maxarea.com odpovědnost.
Přispěvatel umístěním obsahu (text, grafické dílo, program, atp.) na server maxarea.com souhlasí s užitím tohoto obsahu ke zveřejnění na stránkách a užití k potřebám serveru maxarea.com ať už k propagaci serveru maxarea.com či v jeho dalších navazujících projektech bez nároku na odměnu.
V případě užití příspěvku v tištěné podobě se server maxarea.com zavazuje autora o tomto skutku informovat a dále postupovat dle platného znění autorského zákona.

 

Cookies

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z Webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si Webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.
Podobně jako většina webových stránek i Webové stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Server maxarea.com například sleduje celkový počet návštěvníků Webových stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.
Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Webových stránek.

 

Prohlášení o dostupnosti

Server maxarea.com prohlašuje, že cílem těchto Webových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich Obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.
Server maxarea.com si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Webových stránkách (dále jen „chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež server maxarea.com případně na Webových stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňují, nesmějí k takto chráněným informacím vstupovat.

 

Závěr

Tyto podmínky platí zpětné i pro obsah přenesený z předchozích verzí serveru maxarea.com
Věříme, že tyto pokyny jsou spravedlivé a přijatelné, a že všichni uživatelé budou respektovat naše důvody pro jejich existenci.
Přejeme příjemné užívaní serveru maxarea.com!

Ochrana proti robotům

Zadejte kód podle instrukcí
Přepište první 4 znaky čísla 55361753

ISSN 1801-0539